Regulamin

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu internetowego o tematyce weselnej, którego adresem internetowym jest www.cudne-wesele.pl. W momencie rejestracji każdy potencjalny Oferent jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie po wyrażeniu zgody i akceptacji może podejmować dalsze działania.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Portalu cudne-wesele.pl. Regulamin jest udostępniony Odwiedzającym i Oferentom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu cudne-wesele.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Portal cudne-wesele.pl – strona internetowa o tematyce ślubno-weselnej, znajdujący się pod adresem internetowym www.cudne-wesele.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych dla Portalów internetowych.
Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość Portalu.
Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych usług przez tylko i wyłącznie właściciela strony.
Oferent  –niewystępująca w charakterze konsumenta osoba: fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która dodała w Portalu cudne-wesele.pl ofertę wykonywanych przez siebie usług, towaru, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Oferentów Portalu oraz osób Odwiedzających witrynę, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w Portalu cudne-wesele.pl
Ogłoszenie  – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi lub towaru zgodnie z jej opisem w Portalu cudne-wesele.pl. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Portalu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Oferenta, przekazane przez niego do Portalu w sposób samodzielny i/lub dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Oferenci lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Oferentami, mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.
Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w Portalu cudne-wesele.pl. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis.
Rejestracja – proces polegający na podaniu nazwy użytkownika, adresu mailowego oraz numeru telefonu za pomocą formularza na stronie cudne-wesele.plFormularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc. Rejestracja jest bezpłatna i/lub dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta przez Oferenta.  Po dokonaniu rejestracji na podany przez Oferenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji poprzez wygenerowanie hasła dla Oferenta.
Login – adres mailowy lub nazwa Oferenta w Portalu, który został podany przez niego na etapie zakładania (rejestracji) Konta na Portalu.
Konto – dostępne dla danego Oferenta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Portalie, za pośrednictwem którego Oferent wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Portalie, a także może on w tym miejscu wykonywać działania.
Profil– zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Oferenta, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta do Portalu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Oferenta w Portalu.
Galeria zdjęć – zbiór fotografii Oferenta.
Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych Oferenta, m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Portal). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. Podstawowym przedmiotem Portalu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za pośrednictwem Portalu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na  rzecz Oferentów związane z przedmiotem Portalu.
 2. Uczestnictwo w Portalie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. W celu właściwego korzystania z Portalu i utworzenia Konta należy posiadać:
  a) aktywne połączenie z siecią Internet,
  b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
  c) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  d) włączoną obsługę plików Cookies,
  e) aktywny adres e-mail.

§4 Usunięcie lub zablokowanie: konta lub ogłoszenia

 1. Portal cudne-wesele.pl, poza przypadkami opisanymi w Regulaminie może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami),  jeśli ten:
  a) podejmuje próbę destabilizacji działania Portal cudne-wesele.pl
  b) wprowadza do Portalu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  c) działa na szkodę Portalu weselezklasa.pl lub innych Oferentów Portalu;
  d)  w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.
  3. Portal cudne-wesele.pl poza przypadkami opisanymi w Regulaminie, ma też prawo usunąć Ogłoszenie, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
  a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  c. obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  e. propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  f. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
  h. zawierają treści pornograficzne

  §5 Obowiązki Oferenta

 1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w Portalu Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.
  2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających oraz powinien być zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Jeśli Oferent podaje ceny usług na stronie cudne-wesele.pl to ceny muszą być wyrażone w wartości cen brutto.
  4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub produktu. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej ceny bez podania przyczyny.

  §6  Reguły dotyczące Opisu ogłoszenia

 1. Ogłoszenia umieszczane na stronie cudne-wesele.pl muszą być dokładnie opisane i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Oferent.
  2.Nie można w opisie ogłaszać innych reklam, niż reklama własnych usług.
  3.Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
  4.W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Oferenta.5. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

  §7  Rola i odpowiedzialność Portalu cudne-wesele.pl

 1. Portal cudne-wesele.pl umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu (mail, telefon, GG, Skype) pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem lub Odwiedzającymi.
  2. Portal cudne-wesele.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi lub za jakość towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających i Oferentów.
  3. Portal cudne-wesele.pl, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Oferentów i Odwiedzających, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron.
  4.Oferentom i Odwiedzającym Portal cudne-wesele.pl nie przysługują wobec Administratora żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Portalu.
  5.  Administrator Portalu może moderować treść ogłoszenia oraz zmienić kategorię, w której jest prezentowane, a także ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, przykładowy cennik, opis ogłoszenia.

  §8  Uczestnictwo w Portalu cudne-wesele.pl

1.Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Portalu, do czego konieczne są również działania Oferenta opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
2.Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Oferenta o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Portalu, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
3. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej mailowej lub pisemnej zgody Administratora.
4. Jedna osoba może dodać maksymalnie pięć Ogłoszeń w Portalu.
5. Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń. Przez powielanie rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej treści. W uzasadnionych przypadkach Administrator Portalu może umożliwić dodanie ogłoszenia do tej samej kategorii, pod warunkiem, że nowo dodane ogłoszenie prezentuje inna usługę lub produkt. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji kolejnego ogłoszenia w tej samej kategorii bez podania przyczyny. Zabrania się dodawania jako strony www adresu url pochodzącego z innego Portalu ogłoszeniowego.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalie skutkującej założeniem Konta, Oferent zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;
c) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Portalie Treści (m.in. zdjęć, nagrań filmowych (video), opisów tekstowych) przysługują mu prawa (w tym autorskie i pokrewne, ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku) jest uprawniony do ich publikowania w mediach, m. in. w Internecie oraz że wyraża zgodę na politykę Portalu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, o której mowa w § 9 Regulaminu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Portalu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Portalu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Portalu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Oferentem (bez numeru telefonu, adresu email);
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.
8. Udostępniając zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo do Portalu, Oferent oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Oferenta na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
9. Informacje przekazywane przez Oferenta do Portalu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Portalu, a tym samym zablokować Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
10. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Strony Oferenta, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Portalu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Portalu fotografii – zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Oferenta, czyli taki, który pozwala rozpoznać Oferenta w aktualnej czasowo rzeczywistości.

  §9 Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych

 1. Oferent przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowy opis) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Portalu.
  2. Oferent zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Portalu nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw autorskich lub pokrewnych, ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Oferent posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału w Portalu oraz na udzielenie Portalowi licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
  3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych osób trzecich (np. wskutek zgłoszenia), Portal poinformuje niezwłocznie Oferenta na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszenia praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień. Oferent zobowiązuje udzielić Portalowi stosownych wyjaśnień w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Portal. Brak wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Portalu.
  4. W razie potwierdzenia przez Oferenta naruszenia prawa majątkowych osób trzecich, sporne treści z Portalu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Konta Oferenta i/lub trwałego usunięcia Konta Oferenta. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowego osób trzecich, a także zablokowanie ogłoszenia, zablokowanie Konta Oferenta lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania na rzecz Oferenta.
  5. Przesyłając do Portalu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Oferent udziela:
  a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści, ich rozpowszechnianie – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych kontach/profilach Portalu prowadzonych na Portalach społecznościowych, oznaczenie Treści „tłem wodnym”, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem i prowadzeniem działalności przez Portal, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług Portalu w części lub niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
  b) każdemu użytkownikowi Portalu – nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Portalu oraz Portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a oraz na korzystanie z takich Treści.
  6. Powyższe licencje, o których mowa w ust. 5 powyżej, udzielane przez Oferenta w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy Oferent usunie lub wykasuje je z Portalu.
  7. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Portalu jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia prawa osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Portalu, zobowiązuje się on przystąpić do sporu oraz zwolnić Portal z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań.

  §10 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Oferentów, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Oferentów – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
  3. Administrator jako właściciel i zarządca Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Oferentów lub osób trzecich.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów i Odwiedzających.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych, Porad Weselnych z Portalu i umieszczanie ich w innych Portalach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Portalu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Oferentów i Odwiedzających do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
  8. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu cudne-wesele.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Oferentów.
  10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres email admin@cudne-wesele.pl.

  §11 Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalie informacji o zmianach w Regulaminie, Oferent powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Oferenta.
  3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Oferent powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Oferenta.